Forschungs-Drittmittelprojekte

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2022 [pdf, 94kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2021 [pdf, 114kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2020 [pdf, 114kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2019 [pdf, 112kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2018 [pdf, 89kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2017 [pdf, 87kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2016 [pdf, 89kb, nicht barrierefrei]

Liste der Forschungs-Drittmittelprojekte 2015 [pdf, 89kb, nicht barrierefrei]

Kontakt

Ellen Fischer
Stabsstelle Forschung & Förderlinien
+49 531 391 9380