Kontakt

Ass. jur. Claudia Colditz, MLE - Justiziarin
Hochschulleitung
Korruptionsbekämpfung
Gebäude 16, Raum 112
+49 531 391 9172